Vyberte stranu

Spam môže mať nepríjemné dôsledky, likvidačné pokuty platia rovnako pre fyzické osoby ako aj podnikateľov. Spamu sa na Slovensku venuje hneď niekoľko zákonov:

Zákon o elektronických komunikáciách, výber § 73 časť sankcie

Ako sankcie za nevyžiadanú poštu zákon o elektronických komunikáciach uvádza pokutu od 200 EUR do 5 % obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa.

Ak právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ za predchádzajúce účtovné obdobie nemala žiadny obrat alebo jej obrat nemožno vypočítať, pokuta má strop najviac do výšky 300 000 EUR. Predchádzajúcim účtovným obdobím na účely tohto zákona je účtovné obdobie, za ktoré bola zostavená posledná účtovná závierka.

Pri ukladaní pokuty úrad prihliadne najmä na závažnosť, spôsob, trvanie a dôsledky porušenia povinnosti. Pri opätovnom porušení povinnosti možno pokutu uložiť opakovane. Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa zistenia porušenia povinnosti, najneskôr však do štyroch rokov odo dňa porušenia povinnosti. Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

Tento zákon neurčuje sankcie pre fyzické osoby, nie podnikateľov. Dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona o elektronických komunikáciách je v pôsobnosti Telekomunikačného úradu SR.

Zákon o reklame

Sankcia do 66 400 EUR šíriteľovi reklamy za porušenie všeobecných požiadaviek na reklamu, pre spam sa myslí hlavne § 3 odsek 3 zákona o reklame: Reklama sa nesmie šíriť automatickým telefonickým volacím systémom, telefaxom a elektronickou poštou bez predchádzajúceho súhlasu ich užívateľa, ktorý je príjemcom reklamy. a odsek 4: Reklama sa nesmie šíriť adresne, ak adresát doručenie reklamy vopred odmieta.

Pri ukladaní pokuty orgán dozoru prihliada na závažnosť, trvanie, následky protiprávneho konania a na to, či ide o opakované porušenie tohto zákona. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa orgán dozoru o porušení zákona dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia tohto zákona. Pokuta podľa odseku 3 je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Výnos pokút uložených pri výkone dozoru nad dodržiavaním tohto zákona je príjmom štátneho rozpočtu. Tento zákon definuje šíriteľa reklamy ako fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá reklamu šíri, nevzťahuje sa len na podnikateľov.

Dohľad vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, ak sa nejedná o potraviny, veterinárne liečivá, lieky, finančné služby, pri ktorých sú určené aj iné orgány dohľadu.

Zákon o elektronickom obchode

§ 4, odsek 6 zákona o elektronickom obchode: Poskytovateľ služieb nesmie doručovať informácie komerčnej komunikácie elektronickou poštou, ak si ich príjemca služby vopred nevyžiadal. Dohľad nad dodržiavaním zákona vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, sankcie nie sú v zákone jednoznačne definované.

Dozor, pokuty – SOI alebo Telekomunikačný úrad SR?

SOI má právo kontrolovať iba subjekty so sídlom v SR, česká alebo iná zahraničná firma môže spamovať koľko chce, ak sa budete sťažovať na základe zákona o Reklame, neuspejete vôbec. SOI takisto dozerá iba na zákon o reklame, to znamená, že sa budú venovať iba reklamným ponukám firiem so sídlom v SR. Marketingové firmy často o tom vedia a využívajú túto medzeru v zákone, podľa portálu podnikajte.sk dokonca Telekomunikačný úrad v rokoch 2013- 2015 udelil iba tri pokuty, celkovo v hodnote 300 EUR.

Ak šíriteľ nevyžiadanej reklamy sídli v niektorom z členských štátov EÚ, šíriteľ nevyžiadanej reklamy sa so žiadosťou o prešetrenie môže obrátiť na Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7, P.O.Box 40, 828 55 Bratislava 24, e-mail: e-podatelna@teleoff.gov.sk

Posielate veľa e-mailov a končia v spame?

Vieme Vám pomôcť s legálnym zberom e-mailov na Vašej stránke a s hromadným odosielaním e-mailov v súlade s GDPR, podpora odhlásenia z odberu jedným klikom. 

Hromadné odosielanie e-mailov

Newsletter, oznamy klientom, spätná väzba, formuláre, posielanie dokumentov, automatizované kampane.

Uvidíte štatistiky otvorených e-mailov a klikov, podpora UTM kódov.

Shares
Share This