Vyberte stranu

Všeobecné obchodné podmienky

Ďakujeme, že používate služby na MojaWebstránka.sk

Tieto Obchodné podmienky sa vzťahujú na poskytovanie našich služieb spoločnosťou Celko Ltd., spoločnosťou registrovanou v Írsku pod číslom 567083, ktorej sídlo je na 6-9 Trinity Street, Dublin 2, Írsko (my alebo my ) osobe, ktorá si kúpi služby (vy, klient, zákazník).

Predpokladá sa, že súhlasíte s týmito podmienkami, keď prijmete našu cenovú ponuku alebo od dátumu akéhokoľvek plnenia služieb (podľa toho, čo nastane skôr) a tieto podmienky a naša cenová ponuka (zmluva) je konečná dohoda medzi nami.

Beriete na vedomie, že ste sa nespoliehali na žiadne vyhlásenie, sľub alebo inú reprezentáciu, ktoré sme urobili alebo poskytli v našom mene. Tieto podmienky sa vzťahujú na zmluvu/objednávku s vylúčením akýchkoľvek iných podmienok, ktoré sa pokúšate uplatniť alebo začleniť, alebo ktoré vyplývajú z obchodu, zvyku, praxe alebo priebehu obchodovania.

Definície a interpretácia

Interpretácia

„Pracovný deň“ znamená akýkoľvek deň iný ako sobota, nedeľa alebo sviatok. Nadpisy v týchto Podmienkach sú len pre pohodlie a neovplyvňujú ich interpretáciu. Slová, ktoré udeľujú jednotné číslo, zahŕňajú množné číslo a naopak.

Služby

Zaručujeme, že budeme pri vykonávaní Služieb využívať primeranú starostlivosť a zručnosti, ktoré budú v súlade s cenovou ponukou, vrátane všetkých špecifikácií vo všetkých významných ohľadoch.

Môžeme vykonať akékoľvek zmeny Služieb, ktoré sú potrebné na splnenie všetkých platných právnych predpisov alebo bezpečnostných požiadaviek, a ak je to potrebné, budeme vás informovať.

Využívame naše primerané úsilie na dokončenie plnenia Služieb v dohodnutom čase alebo ako je uvedené v cenovej ponuke; čas však nie je podstatný pri plnení našich povinností.

Všetky tieto Podmienky sa vzťahujú na dodanie akéhokoľvek tovaru, ako aj Služieb, ak neurčíme inak.

Vaše povinnosti

Musíte mať všetky potrebné povolenia, súhlasy, licencie alebo iné, ktoré potrebujete na vykonánie vašich služieb.

Musíte nám poskytnúť prístup k všetkým relevantným informáciám, materiálom, dokumentom a iným záležitostiam, ktoré potrebujeme nevyhnutne pre poskytovanie služieb.

Pri porušení týchto podmienok môžeme naše služby ukončiť. Nie sme zodpovední za akékoľvek omeškanie alebo neposkytnutie služieb, ak je to spôsobené nedodržaním ustanovení tejto časti (Vaše povinnosti).

Platby a zálohy

Poplatky za služby sú uvedené v cenovej ponuke a sú založené na časovom a materiálovom základe. Poplatky sú uvedené bez DPH.

Služby budeme účtovať podľa dohody v objednávke alebo po dokončení služby, alebo formou zálohy, alebo platbou vopred. Ak sme sa dohodli v cenovej ponuke na zálohe, služby nezačneme vykonávať do prijatia úhrady ak nie je dohodnuté inak.

Nezaplatenie zálohy, faktúry alebo akéhokoľvek dokladu považujeme za jednu z pomienok pre ukončenie našich služieb. Doba splatnosti je podstatou zmluvy.

Pravidelné poplatky účtujeme v prípade hostingu, doménových služieb, našich asistenčných a iných služieb a služieb poskytovaných tretími stranami. Pravidelné poplatky určuje aktuálny cenník klientovi sú známe pri objednané. Cenník pravidelne prispôsobujeme trhovým podmienkam a aktualizujeme v ňom ceny služieb tretích strán.

Nikdy nevymáhame súdnou cestou, neúčtujeme klientom úroky z omeškania, po opätovnom zaplatení faktúry a doplatení rozdielu a reaktivačného poplatku klientom radi služby znovu sprístupníme.

Všetky platby splatné podľa týchto podmienok musia byť v plnej výške bez zrážok, a ani jeden z nás nemôže uplatniť voči sebe žiadny úver, započítanie alebo protipohľadávku s cieľom odôvodniť zadržanie akejkoľvek takejto sumy úplne alebo čiastočne.

Ak nezaplatíte v uvedenej lehote, môžeme pozastaviť akékoľvek ďalšie poskytovanie služieb a zrušiť akékoľvek budúce služby, alebo služby ktoré sme vám objednali.

Zrušenie a zmena a doplnenie

Cenovú ponuku môžeme stiahnúť, zrušiť alebo zmeniť, ak ste ju neakceptovali, alebo ak služby nezačali, v lehote 7 dní odo dňa ponuky (pokiaľ cenová ponuka nebola stiahnutá).

Buď my, alebo vy, môžete zrušiť objednávku z akéhokoľvek dôvodu pred tým, než prijmete (alebo odmietnete) cenovú ponuku.

Ak chcete zmeniť akékoľvek podrobnosti o službách, musíte nám to čo najskôr písomne oznámiť. Vynaložíme primerané úsilie na vykonanie požadovaných zmien a dodatočné poplatky budú zahrnuté do poplatkov a fakturované vám.

Ak v dôsledku okolností, ktoré sú mimo našej kontroly, vrátane tých, ktoré sú uvedené v nižšie uvedenej doložke (Okolnosti mimo kontroly strany), musíme vykonať akúkoľvek zmenu v službách alebo spôsobe ich poskytnutia, okamžite vás budeme informovať. Budeme sa snažiť o to, aby sa takéto zmeny udržali na minimálnej úrovni.

Potvrdenie platby a fakturácia

Všetky platby musia byť vykonané v EUR, pokiaľ medzi nami nie je písomne ​​dohodnuté inak. Po obdržaní platby od nás dostanete v zákonnej lehote faktúru ako daňový doklad.

Ukončenie služieb

Poskytovanie služieb môžeme okamžite ukončiť, ak:

 

  • ste sa dopustili závažného porušenia svojich povinností podľa týchto podmienok;
  • alebo ste nezaplatili žiadnu sumu splatnú podľa zmluvy v deň splatnosti platby;
  • alebo ste alebo sa stanete alebo podľa nášho názoru pripravujete stať sa predmetom konkurzného rozkazu alebo využiť akékoľvek iné zákonné ustanovenie o úľave od platobne neschopného dlžníka;
  • alebo zistíme, že prevádzkujete nelegálne služby, porušujete autorské práva alebo iné práva tretích strán;

Duševné vlastníctvo

Vyhradzujeme si všetky autorské práva a akékoľvek iné práva duševného vlastníctva, ktoré môžu existovať v akomkoľvek tovare dodanom v súvislosti s poskytovaním služieb. Vyhradzujeme si právo podniknúť akékoľvek vhodné kroky na obmedzenie alebo zabránenie porušovania týchto práv duševného vlastníctva.

Zodpovednosť a odškodnenie

Naša zodpovednosť podľa týchto podmienok a v rozpore so štatutárnou povinnosťou, v rozpore s právom alebo skreslením alebo inak, bude obmedzená tak, ako je uvedené v tomto ustanovení.

Celková výška našej zodpovednosti je obmedzená na celkovú sumu poplatkov splatných podľa zmluvy.

Nie sme zodpovední (či už pri zapríčinení našimi zamestnancami, zástupcami alebo iným spôsobom) v súvislosti s poskytovaním služieb alebo vykonávaním akýchkoľvek našich ďalších povinností podľa týchto podmienok alebo cenovej ponuky za:

  • akékoľvek nepriame, špeciálne alebo následné straty, škody, náklady alebo výdavky alebo;
  • akákúkoľvek stratu zisku; stratu očakávaných ziskov; stratu podnikania; stratu dát; stratu dobrého mena alebo dobrej vôle; prerušenie podnikania; alebo iné nároky tretej strany;
  • alebo akékoľvek nesplnenie ktorejkoľvek z našich povinností, ak takéto oneskorenie alebo zlyhanie je spôsobené akoukoľvek príčinou, ktorá je mimo našej primeranej kontroly;
  • alebo akékoľvek straty spôsobené priamo alebo nepriamo akýmkoľvek zlyhaním alebo porušením vo vzťahu k vašim povinnostiam;
  • alebo akékoľvek straty vyplývajúce priamo alebo nepriamo z výberu služieb a ako budú spĺňať vaše požiadavky alebo vaše používanie služieb alebo akéhokoľvek tovaru dodávaného v súvislosti so službami.

Musíte nás odškodniť za všetky škody, náklady, nároky a výdavky, ktoré nám vznikli v dôsledku akejkoľvek straty alebo poškodenia akéhokoľvek zariadenia (vrátane toho, ktoré patrí tretím stranám) spôsobené vami alebo vašimi zástupcami alebo zamestnancami.

Nič v týchto zmluvných podmienkach neobmedzuje alebo nevylučuje našu zodpovednosť za smrť alebo zranenie osôb spôsobené našou nedbanlivosťou alebo za akékoľvek iné záležitosti, pre ktoré by bolo nezákonné vylúčiť alebo pre ne obmedziť zodpovednosť.

Ochrana dát

Poskytovateľ služby môže pri poskytovaní služieb Zákazníkovi získať prístup a / alebo získať schopnosť prenášať, ukladať alebo spracúvať osobné údaje zamestnancov objednávateľa.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade takéhoto spracovania osobných údajov je zákazník „Správca údajov (Data controller)“ a poskytovateľ služieb je „Spracovateľ (Processor)“.

Aby sa predišlo pochybnostiam, „osobné údaje“, „spracovanie“, „správca údajov“, „spracovateľ údajov“ a „subjekt údajov“ majú rovnaký význam ako v GDPR.

Poskytovateľ služby spracúva osobné údaje iba v rozsahu, ktorý je primerane potrebný na to, aby mu umožnil poskytovať služby, ako je uvedené v týchto obchodných podmienkach alebo podľa požiadaviek a súhlasu so zákazníkom, nesmie uchovávať žiadne osobné údaje dlhšie, ako je potrebné na spracovanie a spracovanie,  zdržať sa spracúvania osobných údajov na vlastné účely alebo na účely tretích strán.

Poskytovateľ služby nebude poskytovať osobné údaje tretím stranám iným ako zamestnancom, riaditeľom, zástupcom, subdodávateľom alebo poradcom a len za rovnakých podmienok, ako sú stanovené v týchto podmienkach alebo v rozsahu požadovanom platnou legislatívou a / alebo predpismi.

Poskytovateľ služby implementuje a udržiava technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, ktoré sú potrebné na ochranu osobných údajov spracovávaných poskytovateľom služieb v mene spoločnosti.

Zákazník

Ďalšie informácie o prístupe poskytovateľa služieb k ochrane údajov sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov. V prípade akýchkoľvek otázok alebo sťažností týkajúcich sa ochrany osobných údajov sa môžete obrátiť na nasledujúcu e-mailovú adresu: info@mojawebstranka.sk.

Okolnosti mimo kontroly strany

Ani jedna strana nenesie zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie alebo oneskorenie pri plnení našich záväzkov, ak takéto zlyhanie alebo oneskorenie vyplýva z akejkoľvek príčiny, ktorá je mimo primeranej kontroly tejto strany.

Medzi takéto príčiny patria okrem iného: výpadok elektrickej energie, zlyhanie poskytovateľa internetových služieb, protestné akcie, občianske nepokoje, požiar, záplavy, búrky, zemetrasenia, teroristické činy, vojnové činy, vládne opatrenia alebo iné udalosti, ktoré sú mimo rámca pôsobnosti a kontroly príslušnej strany. Ak meškanie trvá po dobu 90 dní, každý z nás môže ukončiť alebo zrušiť služby, ktoré sa majú vykonať podľa týchto podmienok.

Komunikácia

Všetky oznámenia podľa týchto podmienok musia byť písomné. Všetky oznámenia podľa týchto podmienok musia byť adresované na najnovšiu e-mailovú adresu.

Žiadne omeškanie, konanie alebo opomenutie z ktorejkoľvek strany pri uplatňovaní akéhokoľvek práva alebo opravného prostriedku sa nepovažuje za zrieknutie sa tohto práva alebo akéhokoľvek iného práva alebo opravného prostriedku alebo zastavenie ďalšieho výkonu akéhokoľvek iného práva alebo opravného prostriedku.

Rozdelenie

Ak sa zistí, že jedna alebo viaceré z týchto podmienok sú nezákonné, neplatné alebo inak nevymáhateľné, tieto / tieto ustanovenia sa budú považovať za oddelené od zvyšku týchto podmienok (ktoré zostanú platné a vynútiteľné).

Právo a jurisdikcia

Táto zmluva sa riadi a vykladá v súlade s právom Írska a všetky spory vyplývajúce z podmienok (vrátane mimozmluvných sporov alebo nárokov) podliehajú výhradnej jurisdikcii aÍrskych súdov.