Vyberte stranu

Ochrana osobných údajov

Zrozumiteľný úvod bez „právničiny“ ale dôležité

Pre GDPR, my sme kontrolór Vašich osobných dát na našich serveroch, ale nie Vašich klientov. Berte na vedomie, že ak prevádzkujete internetový obchod, alebo na Vašej stránke zbierate osobné údaje, podľa zákona my sme procesor a vy ste kontrolór pre Vašich klientov. Kontrolór rozhoduje o tom aké osobné údaje sa budú zbierať, ako sa s nimi bude nakladať a kto k ním bude mať prístup. Podľa toho Vám aj vyplývajú rôzne povinnosti vzhľadom na platné zákony.

Zbierame iba nevyhnutné dáta, ktoré potrebujeme pre fakturačné účely a správnu registráciu a údržbu Vašich zakúpených internetových domén, hostingu a kontakt s Vami. Niektoré osobné údaje, ktoré nám zadáte pri regisrácii domény budú zverejnené v databáze WHOIS (musia byť), záleží na pravidlách registra konkrétnej koncovky.

Tieto zásady ochrany osobných údajov platia medzi vami, používateľom tejto webovej stránky a spoločnosťou Celko Ltd., vlastníkom a poskytovateľom tejto webovej stránky. Celko Ltd. berie súkromie vašich informácií veľmi vážne. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na naše používanie akýchkoľvek a všetkých údajov, ktoré sme zhromaždili alebo ktoré ste poskytli v súvislosti s vaším používaním webovej stránky.

Pozorne si prosím prečítajte tieto zásady ochrany osobných údajov.

Definície a interpretácia

V týchto zásadách ochrany osobných údajov sa používajú definície:

Dáta

všetky informácie, ktoré odošlete spoločnosti Celko Ltd. prostredníctvom webovej stránky. Táto definícia v prípade potreby zahŕňa definície uvedené v zákonoch o ochrane údajov;

Zákony o ochrane údajov

akékoľvek platné právne predpisy týkajúce sa spracovania osobných údajov, vrátane, ale nielen, smernice 96/46 / ES (Data Protection Directive) alebo GDPR, ako aj všetkých vnútroštátnych vykonávacích zákonov, nariadení a sekundárnych právnych predpisov, pokiaľ je GDPR v platnosti;

GDPR

the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679; alebo Všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov

Celko Ltd., poskytovateľ

Celko Ltd., spoločnosť registrovaná v Írsku s registrovaným číslom 567083, ktorej sídlo je na 6-9 Trinity Street, Dublin 2, Írsko

Používateľ alebo vy

akákoľvek tretia strana, ktorá pristupuje na Webovú stránku a ktorá nie je (i) zamestnaná spoločnosťou Celko Ltd. alebo (ii) sa angažuje ako konzultant alebo inak poskytuje služby spoločnosti Celko Ltd. a pristupuje na webovú stránku v súvislosti s poskytovaním takýchto služieb; a

Webová stránka

webová stránka, ktorú momentálne používate, mojawebstranka.sk a všetky subdomény tejto stránky, pokiaľ nie sú výslovne vylúčené ich vlastnými podmienkami.

V týchto zásadách ochrany osobných údajov, pokiaľ si kontext nevyžaduje iný výklad:

 

  • jednotné číslo zahŕňa množné číslo a naopak;
  • odkazy na podkapitoly, doložky, harmonogramy alebo dodatky sa vzťahujú na podkapitoly, doložky, harmonogramy alebo dodatky k tohoto dokumentu;
  • odkaz na osobu zahŕňa firmy, spoločnosti, vládne subjekty, trusty a partnerstvá;
  • „vrátane“ znamená „vrátane bez obmedzenia“;
  • odkaz na akékoľvek zákonné ustanovenie zahŕňa akúkoľvek zmenu alebo doplnenie tohto ustanovenia;
  • nadpisy a podnadpisy nie sú súčasťou tejto politiky ochrany súkromia.

Rozsah pôsobnosti týchto zásad ochhrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na naše pôsobenie a pôsobenie používateľov v súvislosti s touto webovou stránkou. Nevzťahuje sa na žiadne webové stránky, ku ktorým je možné pristupovať z tejto webovej stránky, vrátane, ale nie výlučne, akýchkoľvek odkazov, ktoré poskytujeme na webové stránky sociálnych médií.

Na účely platných zákonov o ochrane údajov je Celko Ltd „kontrolór údajov“. To znamená, že Celko Ltd. určuje účely, na ktoré sa spracúvajú Vaše údaje.

Ako zbierame údaje

Údaje zhromažďujeme nasledujúcimi spôsobmi:

údaje nám poskytnete vy;
údaje sa zbierajú automaticky.

Údaje, ktoré nám poskytnete

Údaje zhromažďujeme viacerými spôsobmi, napríklad:

keď nás kontaktujete prostredníctvom webovej stránky, telefonicky, poštou, e-mailom, príhlásením sa do stránky, v objednávke, alebo inými prostriedkami; v každom prípade v súlade s touto politikou ochrany súkromia.

Údaje, ktoré sa zhromažďujú automaticky

V rozsahu, v akom pristupujete na webovú stránku, budeme vaše údaje zhromažďovať automaticky, napríklad:

automaticky zhromažďujeme niektoré informácie o vašej návšteve webovej stránky. Tieto informácie nám pomáhajú zlepšovať obsah a navigáciu na webových stránkach a zahŕňajú vašu IP adresu, dátum, časy a frekvenciu, s akou pristupujete na webovú stránku a spôsob používania a interakcie s jej obsahom.

Zabezpečenie dát

Na ochranu vašich údajov použijeme technické a organizačné opatrenia, napríklad:

Prístup k vášmu účtu je riadený heslom a menom používateľa, ktoré je pre vás jedinečné.

Vaše údaje uchovávame na zabezpečených serveroch.

Technické a organizačné opatrenia zahŕňajú opatrenia na riešenie akéhokoľvek podozrenia z porušenia ochrany údajov. Ak máte podozrenie na akékoľvek zneužitie alebo stratu alebo neautorizovaný prístup k vašim údajom, okamžite nás kontaktujte na tejto e-mailovej adrese: info@mojawebstranka.sk.

Uchovávanie údajov

Pokiaľ zákon nevyžaduje alebo nepovoľuje dlhšiu dobu uchovávania údajov, vaše údaje budeme uchovávať v našich systémoch len počas obdobia potrebného na splnenie cieľov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov alebo kým nepožiadate o vymazanie údajov. Aj keď zmažeme Vaše dáta, môže pretrvávať na záložných alebo archívnych médiách na právne, daňové alebo regulačné účely.

Vaše práva

V súvislosti s Vašimi údajmi máte nasledujúce práva:

Právo na prístup – právo kedykoľvek žiadať (i) kópie informácií, ktoré o vás uchovávame, alebo (ii) že tieto informácie upravujeme, aktualizujeme alebo vymazávame. Ak vám poskytneme prístup k informáciám, ktoré o vás máme, nebudeme vám za to účtovať poplatky, pokiaľ vaša žiadosť nie je „zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná“. Ak nám to zákon umožňuje, môžeme vašu žiadosť odmietnuť. Ak odmietneme vašu žiadosť, povieme vám dôvody, prečo.

Právo na opravu – právo na opravu vašich údajov, ak sú nepresné alebo neúplné.

Právo na vymazanie – právo požadovať vymazanie alebo odstránenie vašich údajov z našich systémov.

Právo obmedziť naše používanie vašich údajov – právo „blokovať“ používanie vašich údajov alebo obmedziť spôsob, akým ich môžeme používať.

Právo na prenosnosť údajov – právo požadovať, aby sme vaše údaje presunuli, skopírovali alebo preniesli.

Právo namietať – právo namietať proti použitiu vašich údajov vrátane prípadov, keď ich používame pre naše oprávnené záujmy.

Aby ste sa mohli pýtať, uplatňovať niektoré z vyššie uvedených práv alebo odvolať svoj súhlas so spracovaním vašich údajov (ak je súhlasom nášho právneho základu pre spracovanie vašich údajov), kontaktujte nás na tejto e-mailovej adrese: info@mojawebstranka.sk.

Ak nie ste spokojní so spôsobom, akým nami vybavujeme sťažnosť týkajúcu sa vašich údajov, môžete svoju sťažnosť postúpiť príslušnému orgánu na ochranu údajov.

Je dôležité, aby údaje, ktoré o vás máme, boli presné a aktuálne. Prosím, informujte nás, ak sa Vaše údaje zmenia počas obdobia, počas ktorého ho držíme.

Zoznam inštitúcií pre kontrolu osobných údajov>

Odkazy na iné webové stránky

Táto webová stránka môže z času na čas poskytovať odkazy na iné webové stránky. Nemáme žiadnu kontrolu nad týmito webovými stránkami a nie sme zodpovední za obsah týchto webových stránok. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na vaše používanie takýchto webových stránok. Pred použitím sa odporúča prečítať si zásady ochrany osobných údajov alebo vyhlásenia iných webových stránok.

Zmeny vlastníctva a kontroly podniku

Celko Ltd. môže z času na čas rozšíriť alebo zmeniť svoje podnikanie a to môže zahŕňať predaj a / alebo prevod kontroly nad celou spoločnosťou alebo jej časť. Údaje poskytnuté užívateľmi budú, ak je to relevantné pre ktorúkoľvek časť z takto prenesených obchodných činností, ktoré sa majú previesť spolu s touto časťou, a nový vlastník alebo novo ovládajúca strana bude podľa podmienok týchto zásad ochrany osobných údajov oprávnená používať údaje na účely, na ktoré nám boli pôvodne poskytnuté. Údaje môžeme sprístupniť aj budúcemu kupujúcemu nášho podniku alebo akejkoľvek jeho časti.Vo vyššie uvedených prípadoch podnikneme kroky s cieľom zabezpečiť ochranu vášho súkromia.

Všeobecné

Nesmiete preniesť žiadne z vašich práv podľa týchto zásad ochrany osobných údajov na inú osobu. Môžeme previesť naše práva v rámci týchto zásad ochrany osobných údajov, kde sa domnievame, že vaše práva nebudú ovplyvnené.

Ak ktorýkoľvek súd alebo príslušný orgán zistí, že akékoľvek ustanovenie tejto zásady ochrany súkromia (alebo jej časti) sú neplatné, nezákonné alebo nevymáhateľné, toto ustanovenie alebo čiastočné ustanovenie sa v požadovanom rozsahu bude považovať za vymazané a platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení týchto zásad ochrany súkromia ostáva nezmenená.

Táto Zmluva sa bude riadiť a vykladať podľa práva v Írsku. Všetky spory vyplývajúce z tejto dohody budú podliehať výhradnej jurisdikcii Írskych súdov.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Celko Ltd. si vyhradzuje právo na zmenu týchto zásad ochrany osobných údajov, ktorú budeme z času na čas považovať za potrebnú alebo ktorú môže zákon vyžadovať. Akékoľvek zmeny budú okamžite zverejnené na Webovej stránke a predpokladá sa, že ste prijali podmienky ochrany osobných údajov pri prvom použití Webovej stránky po zmenách.

Spoločnosť Celko Ltd. môžete kontaktovať e-mailom na adrese info@mojawebstranka.sk.