Obchodné podmienky

Všeobecné informácie

Mojawebstranka.sk je názov služby prevádzkovanej spoločnosťou Celko Limited, 26A Oaktree Business Park, Trim Co. Meath, Ireland, registračné číslo spoločnosti 567083, registračné číslo DPH IE3379091CH, kontakt sales@celko.com.

Definície pojmov:

  • „zákazník“, „spotrebiteľ,“ „Vy” a “Vaše” referujú na jednotlivých zákazníkov
  • „spotrebiteľ“ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti
  • „poskytovateľ“, “my”, “nás” a “naše” referujú na službu mojawebstranka.sk
  • “naša webstránka” a “webstránka” referujú na www.mojawebstranka.sk

Popis služeb, cien, platobných podmienok

Hostingom sa rozumie poskytnutie priestoru a prihlasovacích údajov zákazníkovi pre jeho inštaláciu aplikácie WordPress a/alebo Sendy na našom serveri. Aplikácia Sendy a WordPress sú služby tretích strán, v prípade problémov s ich funkčnosťou podporu môžu poskytnúť autori týchto aplikácií.

Niektoré služby sú s jednorazovou platbou a niektoré s pravidelným mesačným alebo ročným poplatkom. Pri každej službe je v popise uvedený jej obsah, cena a informácia či ide o jednorazovú alebo pravidelnú platbu. V prípade pravidelnej mesačnej alebo ročnej platby, bude zákazník pred koncom predplateného obdobia informovaný o možnosti zakúpenia služby na ďalšie obdobie. Zákazník sa môže rozhodnúť či si službu zakúpi aj na ďalšie obdobie.

V prípade služieb „Webstránka“ a „E-shop“ je uvedená cena jednorazová platba, pričom po uplynutí predplateného obdobia uvedeného v službe „Webstránka“ a „E-shop“, klient bude platiť pravidelný poplatok za službu „WordPress Hosting“ ak si praje pokračovať v používaní webstránky a/alebo e-shopu.

Ak dôjde k zmene ceny, zákazníci budú o novej cene informovaní pred fakturáciou na ďalšie obdobie. Uvedené ceny sú bez DPH. DPH je pripočítaná podľa platných pravidiel a zákazník je s celkovou cenou vrátane DPH oboznámený pred objednaním služby.

Za služby Mojawebstranka.sk sa platí vopred. Po objednaní služby zákazníkovi e-mailom pošleme potvrdenie objednávky a údaje k platbe na e-mail uvedený v objednávke. Služba bude poskytnutá až po prijatí platby. Faktúru posielame výhradne v elektronickej forme na e-mail uvedený v objednávke.

Služba bude dodaná do 7 pracovných dní odo dňa kedy nám zákazník dodá nevyhnutné informácie a podklady pre poskytnutie služby. Ak vznikne zdržanie, ktoré je mimo našej kontroly, napr. oneskorenie na strane registrátora domény, služba sa považuje za dodanú po uplynutí 7 pracovných dní odo dňa kedy nám zákazník dodá nevyhnutné informácie a podklady pre poskytnutie služby. Zákazník bude informovaný o obsahu informácií a podkladov, ktoré sú nevyhnutné, aby sme mu službu mohli poskytnúť.

Súhlas s obchodnými podmienkami

Zakúpením služby Mojawebstranka.sk zákazník vyjadruje súhlas s týmito obchodnými podmienkami, vrátane ostatných podmienok používania, na ktoré tieto obchodné podmienky odkazujú.

Vyjadrením súhlasu s týmito podmienkami zákazník potvrdzuje, že:

  • je oprávnený uzatvárať zmluvy
  • poskytne nám pravdivé a aktuálne fakturačné údaje
  • nebude službu Mojawebstranka.sk používať spôsobom, ktorý je v rozpore s platnými zákonmi a nariadeniami

Zmeny v službách a obchodných podmienkach

Naše služby, webstránka alebo obchodné podmienky môžu byť kedykoľvek zmenené. Akékoľvek zmeny budú uverejnené v rámci webstránky www.mojawebstranka.sk, aktuálna verzia je vždy k dispozícii na našej webstránke. Pokračovaním v používaní našej služby zákazník vyjadruje súhlas s prípadnými zmenami.

Účet a heslo

Keď si zákazník zakúpi našu službu, bude mu vytvorený užívateľský účet s prihlasovacími údajmi. Prihlasovacie údaje mu pošleme na e-mail zadaný pri objednaní služby. Zákazník má povinnosť prihlasovacie údaje si uložiť na bezpečnom mieste a neposkytovať ich tretím osobám. Nenesieme zodpovednosť za straty spôsobené strateným alebo ukradnutým heslom. Ak zákazník zistí, že k jeho prihlasovacím údajom má prístup neautorizovaná osoba, je povinný okamžite nás o tom informovať. Ak zákazník stratí svoje prihlasovacie údaje, vygenerujeme mu nové heslo, nedokážeme mu obnoviť pôvodné heslo, ktoré nepoznáme, pretože je zašifrované.

Ukončenie používania služby

Obidve strany sa môžu kedykoľvek rozhodnúť ukončiť používanie služby. Ak zákazník ukončí používanie služby pred uplynutím predplateného obdobia nemá nárok na vrátenie zaplatenej čiastky, služba mu bude poskytovaná do konca predplateného obdobia, nie je povinný ju využívať. Po ukončení predplateného obdobia ukončíme poskytovanie služby a nebudeme zákazníkovi účtovať za ďalšie obdobie.

Odstúpenie od zmluvy do 14 dní

Spotrebiteľ má právo na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od začiatku poskytovania služby. Začiatkom poskytovania služby je deň prijatia úhrady od zákazníka na účet poskytovateľa. Pre odstúpenie od zmluvy je potrebné informovať nás o tom písomne na adresu info@mojawebstranka.sk, môžete na to využiť Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy budú zákazníkovi vrátené peniaze do 14 dní od prijatia informácie, že zákazník si žiada odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od zmlúv ak sa jedná o poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

Súhlasom s týmito obchodnými podmienkami spotrebiteľ vyjadruje výslovný súhlas, že poskytovanie služby začalo dňom prijatia jeho úhrady na účet poskytovateľa a potvrdzuje, že bol poučený, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

Vrátenie peňazí

Na vrátenie peňazí za službu má zákazník nárok ak služba nebola poskytnutá z dôvodu, za ktorý nesieme zodpovednosť, v opačnom prípade nie je nárok na vrátenie peňazí. 

Ak bude účet zákazníka zrušený z dôvodu porušenia týchto obchodných podmienok zákazníkom, zákazník nemá nárok na vrátenie peňazí. V prípade zrušenia účtu zákazníka z našej strany ho o tom budeme informovať e-mailom na adresu, ktorú uviedol v objednávke.

Podmienky reklamácie

Ak zákazníkovi nebola služba dodaná v súlade s týmito obchodnými podmienkami a popisom služby, môže ju reklamovať. Zákazník je povinný reklmáciu uplatniť písomne e-mailom na adresu: info@mojawebstranka.sk. Prevádzkovateľ sa k reklamácii vyjadrí do 30 dní e-mailom na adresu, z ktorej bola reklamácia poslaná.

Ak zákazník nie je spokojný s výsledkom reklamácie, má právo obrátiť sa na poskytovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak poskytovateľ na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, prípadné spory medzi Mojawebstranka.sk a zákazníkom je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci – spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov. Odporúčame zákazníkom najskôr využiť kontakt na Mojawebstranka.sk pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov je upravená v samostatných dokumentoch, pre viac informácii prosím pozrite stránky Ochrana súkromia a Cookies.

Obmedzenie zodpovednosti

Zákazník súhlasí s tým, že naše služby využíva na vlastnú zodpovednosť.

Za žiadnych okolností, zahŕňajúc nedbanlivosť, nenesieme zodpovednosť za žiadne priame, nepriame, sprievodné, alebo následné škody, alebo ušlý zisk, ktoré sú výsledkom používania alebo nemožnosti používania našej služby; alebo ktoré sú následkom omylu, opomenutia, prerušenia poskytovania služby, vymazania súborov, chyby, oneskorenia či výpadku služby, spôsobené napríklad, ale nie limitované ďalej vymenovaným: spôsobené vyššou mocou, zmenou v zákonoch, prírodnými živlami, zlyhaním dodávateľov, zlyhaním v komunikačných linkách a zariadeniach, výpadkom serverových služieb, výpadkom elektrickej energie, útokom hackerov alebo výpadkom poskytovateľov internetového pripojenia. V takýchto prípadoch súhlasíme s obnovením poskytovania služby hneď ako to bude komerčne uskutočniteľné.

V rámci maximálneho rozsahu povoleného zákonom, zákazník nesie zodpovednosť za akékoľvek škody, ktoré mu vzniknú z používania našej služby. Naša maximálna zodpovednosť za akékoľvek nároky vznesené voči nám nemôže presiahnuť hodnotu, ktorú zákazník zaplatil za naše služby v aktuálnom zmluvnom období. Nároky je možné vzniesť písomne na adresu info@mojawebstranka.sk maximálne do jedného mesiaca od ich zistenia.

Nenesieme zodpovednosť za správanie a konanie našich zákazníkov, dodávateľov a prevádzkovateľov webstránok, na ktoré odkazujeme.

Záruka

V rámci maximálneho rozsahu povoleného zákonom službu poskytujeme ako je. To znamená, že neposkytujeme záruky žiadneho charakteru, ani výslovné alebo implikované. Keďže ľudia používajú naše služby z rôznych dôvodov, nemôžeme garantovať, že budú spĺňať Vaše špecifické potreby.

Náhrada škody

Zákazník súhlasí s tým, že nám odškodní akýchkoľvek straty, vrátane poplatkov za právne poradenstvo, ktoré vyplývajú z akýchkoľvek nárokov, ktoré urobil, ktoré nie sú povolené podľa týchto podmienok z dôvodu Obmedzenia zodpovednosti alebo iného ustanovenia. Rovnako súhlasí s tým, že nám odškodní straty, vrátane poplatkov za právne zastúpenie, ktoré vyplývajú z tvrdení tretej strany, že zákazník alebo niekto, kto používa jeho heslo, urobil niečo, čo by pravdepodobne porušovalo niektorú z týchto podmienok.

Ak podávame žalobu proti zákazníkovi, ktorá tvrdí, že porušil tieto obchodné podmienky a uspejeme s ňou, sme oprávnení od zákazníka vymáhať primerané poplatky za právne služby a akékoľvek škody, ktoré nám v súvislosti s tým vznikli.

Ak budeme musieť poskytnúť informácie v súvislosti s predvolaním súvisiacim s účtom zákazníka, môžeme mu účtovať naše náklady. Tieto poplatky môžu zahŕňať náklady na advokátov a zamestnancov, ktorí strávili čas vyberaním záznamov, prípravou dokumentov a účasťou na pojednávaniach.

 
Oddeliteľnosť

Neplatnosť niektorého ustanovenia obchodných podmienok neovplyvní platnosť akéhokoľvek iného ustanovenia. Ak ktorékoľvek z ustanovenú bude neplatné, toto ustanovenie bude nahradené takým ustanovením, ktoré sa svojím obsahom a účelom najviac približuje účelu neplatného ustanovenia, a ostatné ustanovenia obchodných podmienok zostávajú platné.

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú zostavené v súlade s Írskymi zákonmi and zákazník súhlasí, že prípadné spory budú riešené výlučne cez Írsky súd. Spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, napr. ODR platformu. Odporúčame zákazníkom najskôr využiť kontakt na Mojawebstranka.sk pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

Tieto Obchodné podmienky sú platné a účinné od 20.11. 2017.

 

Pin It on Pinterest

Share This

Používaním tejto stránky súhlasíte s použitím cookies. viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close